CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ SOBRE LA VILA ROMANA

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Vila Romana de Paterna (segles I i III d.C.) va ser descoberta a finals de gener de 2009, als terreyns on estava l’antiga fàbrica de galetes SIRO, una zona per a la construcció de vivendes en la partida dels Molins, ocupant una superfície de 5.000 metres quadrats. La troballa de la Vila Romana suposa un fet molt important per al municipi en quant a patrimoni i història. En l’excavació, els arqueòlegs trobaren termes, monedes, restes de ceràmica, una prensa d’oli i restes de dos xiquets.

Després de la informació apareguda als mitjans de comunicació sobre el cas de la Vila Romana de Paterna El Grup de Compromís considera que és necessari l’aclariment dels fets sobre la permuta de solars entre l’Ajuntament i Proyectos Paterna SL (del Grup SIRO) dins de la reparcel·lació aprovada pel Consistori en l’any 2007.

En dit solar, presuntament propietat de la promotora, es va iniciar la construcció d’un edifici per a vivendes i garatges en planta sòtan i durant les excavacions inicials aparegueren les restes d’una Vila Romana que motivaren la intervenció tant del Sr. Arqueòleg Municipal com de la Conselleria de Cultura en aplicació de la Llei de Patrimoni.

A la vista dels preceptius dictàmens i modificacions del projecte inicial, les obres han vingut continuant, mentre la denominada Associació Salvem la Vila Romana de Paterna (ASVRP) mitjançant el seu Portaveu, Jorge Cubells, ha vingut denunciant, primer davant la Sindicatura de Greuges i després davant la pròpia Fiscalia, que la permuta de solars produïda en dita reparcel·lació en nul·la, per la qual cosa el dit solar pertanyent totalment a l’Ajuntament, éste hauria de salvaguardar la totalitat de les restes arqueològiques.

En gener de 2011 Compromís sol·licità una investigació que clarificara tot això i el mateix Alcalde va iniciar una investigació interna per a aclarir la titularitat de dits terrenys, sense que es coneguen els seus resultats.

D’altra banda considerem que l’ajuntament ha d’assumir la seua responsabilitat en la protecció del patrimoni cultural i històric de Paterna, davant la possibilitat que s’hagen comès irregularitats o errors en la tramitació de l’expediente de permuta i en la protecció de les troballes perquè s’ha continuat construint i no sabem si s’han trobat més restes i s’han amagat”.

Per tot l’anteriorment exposat Compromís per Paterna, proposa per a la seua votació els següents:

ACORDS

  • Creació d’una Comissió d’Investigació integrada per tots els grups municipals amb l’objectiu de conèixer les informacions ja realitzades pels tècnics municipals de conformitat amb la investigació interna realitzada per l’Alcalde.
  • Que tanmateix es puga ampliar dita informació mitjançant comparecències dels tècnics responsables de la tramitació de l’expedient de permuta de terrenys; de l’assessor jurídic, per a que informe de la situació legal de la qüestió després de la intervenció de la Sindicatura de Greuges i la Fiscalia; i de l’arqueòleg municipal, per a que informe de la valoració com patrimoni cultural del jacimient i les seues afeccions així com qualsevol altres que considere la Comissió.
  • Donar audiència a l’esmentada Associació Salvem la Vila Romana de Paterna per a escoltar les seues al·legacions.
  • Divulgar el resultat de les indagacions a la ciutadania en general i al moviment associatiu en particular.

APROVADA PER UNANIMITAT

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.