• La regidoria, dirigida per Santiago Lucas, ha presentat l’Esborrany d’Ordenança de Transparència per tal que la ciutadania puga fer propostes i participar en la seua elaboració.
  • Santiago Lucas, regidor de Transparència: “Amb esta normativa volem acostar als veïns i veïnes a l’administració. Facilitar la seua interacció i accés a tota la informació que li puga ser d’interés”

La regidoria de Transparència ha presentat públicament l’esborrany d’ordenança encaminada a millorar el fluix d’informació entre l’ajuntament i la ciutadania i la transparència en la gestió municipal. Ara, la ciutadania podrà fer les aportacions que consideren oportunes per tal de garantir este fluix d’informació i els mecanismes per a aconseguir una administració local més transparent. L’Ordenança de Transparència té com a objectiu adaptar la legislació estatal i autonòmica a les característiques de l’ajuntament de Paterna, establint clarament la informació, mínima, que l’ajuntament i els seus ens dependents han de publicar, tant els seus portals de transparència com en les respectives pàgines web. L’Ordenança regula, també, l’accés dels i les ciutadanes a la informació pública i estableix protocols d’actuació per a que tota esta informació pública estiga a l’abast de la ciutadania. “Es tracta de que la ciutadania sàpiga on es publicita la informació, els seus terminis, actualitzacions, etc. I el que és més important: quina es la informació que l’ajuntament té obligació de publicitar” ha remarcat el regidor Santiago Lucas.

L’Ordenança també preveu regular les reclamacions i el règim sancionador aplicable en el cas que no existira informació que, obligatòriament, haguera d’estar publicada.

L’Ordenança es troba a l’abast de la ciutadania a la secció de normativa del portal de transparència dins l’apartat de normativa en tramitació i en la pagina web municipal. Ara, entre el 12 de març i el 15 d’abril, s’obri el termini per a fer propostes d’esmena a este text redactat per la regidoria de Transparència. Per a esta finalitat, la regidoria que dirigeix Santiago Lucas ha posat a disposició de la ciutadania un correu electrònic pciutadana@ayto-paterna.es per tal que puguen fer arribar les aportacions a esta nova ordenança. Al mateix temps se esta presentant l’ordenança a totes les juntes de barri del municipi.

Una vegada acabat el termini d’aportacions, es recopilaran totes les propostes, es farà una mesa amb els membres del Consell Territorial de Participació per tal d’estudiar la viabilitat de cadascuna de les propostes. Posteriorment, passarà a ser aprovada pel Consell Territorial de Participació i pel ple.